Home
LAATSTE NIEUWS
Notulen Jaarv. 2016
Activiteiten
Activiteit kalender
Wij over onszelf
Lid worden
Aanmeldingsformulier
DIRECT een VISPAS
JeugdVISpas
NachtVISpas
Derde Hengelbewijs
Opzegging Vereniging
Reglementen
Ring/Kaartvissen
Fotoalbum
Wedstrijdplaatsen
Kampioenen
Het bestuur
Clubblad
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Augustus 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mei 2019
April 2019
Maart 2019 - 2
Maart 2019 - 1
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
Augustus 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mei 2018
April 2 2018
April - 1 2018
Februari 2018
Januari 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
Augustus 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mei 2017
April 2017
Maart 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augustus 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mei 2016
April 2016
Maart 2016
Februari 2016
Januari 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Augustus 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mei 2015
April 2015
Maart 2015
Jubileum 2008
Jubileum 2013
Contact
Gastenboek
 

 

JAARVERGADERING.

 

De jaarvergadering zal worden gehouden op maandag

14 september 2015 in De Kantine van De Wilde Wegenbouw aan de Ulgersmaweg 30/A te Groningen.

 

Aanvang 20.00 uur.

 

A G E N D A.

                  

                    1. Opening

                   2. Notulen vorige vergadering

                    3. Ingekomen- en uitgegane stukken

                    4. Jaarverslag van de secretaris

                    5. Jaarverslag van de penningmeester

                    6. Verslag kascommissie

                    7. Mededelingen

                    8. Voorstellen

                    9. Wat ter tafel komt.

                   10. Vaststelling contributie en financiële begroting 2016

                   11. Beleid bestuur

                   12. Bestuursverkiezing

                   13. Verkiezing plaatsbepalingcommissie

                   14. Benoeming lid kascommissie

                   15. Rondvraag

                   16. Sluiting

 

 

Een uitwerking en/of toelichting op de agendapunten 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 treft u op de navolgende pagina's aan.

Het hoeft geen betoog dat uw aanwezigheid van het grootste belang is. Wij hopen dat u van de geboden mogelijkheid gebruik maakt, uw mening laat horen en mee beslist.

                                                                                              Het Bestuur.

Punt 2. Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering, gehouden op maandag 15 september 2014 in de kantine van De Wilde Wegenbouw aan de Ulgersmaweg 30/A te Groningen.

 

Aanwezig namens het bestuur: H.Corsius en M.Kuiper.

Aanwezig namens de leden: de heren C. van Bruggen, G.Hagels, H.Wiegman, A.Hoeboer, H.Tak, G.Simons, A.Hofman en K.Haan (notulist).

 

Met kennisgeving afwezig. J.Roossien, J. H.Fraiquin, J.Fraiquin, J.Bults, E.Bults,

 

1.      Opening.

De voorzitter, H.Corsius opent de vergadering om 20.15 uur en heet de aanwezigen welkom.

 

2.      Notulen vorige vergadering.

Niemand van de aanwezige leden heeft op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige ledenvergadering en worden hiermee door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

 

3.      Jaarverslag van de secretaris.

De leden hebben uitgebreid kennis kunnen nemen van het jaarverslag van de secretaris. Niemand van de aanwezige leden heeft hierover op- of aanmerkingen. Het verslag is hiermede goedgekeurd met instemming van alle leden.

 

4.      Jaarverslag van de penningmeester.

Huub Corsius geeft een uitgebreide toelichting op het financieel verslag over het boekjaar 2013/2014 en de exploitatie rekening. De leden hebben uitgebreid de tijd gehad om het stuk te bestuderen en eventueel vragen te stellen. Door de nauwgezette toelichting van de voorzitter is het aan alle aanwezige leden duidelijk welke kosten waarvoor gebruikt zijn. De aanwezige leden hebben geen vragen en hiermede is het jaarverslag unaniem goedgekeurd.

 

5.      Verslag kascommissie.

De kascommissie bestaande uit de heren A.Hoeboer, H.Wiegman en reserve lid H.Tak hebben ten huize van de voorzitter de financiële stukken gecontroleerd. Bij monde van de heer H.Tak werd verklaard, dat alle stukken in orde werden bevonden. Volgens de kascommissie was de verslaglegging weer pico bello in orde. Zij hadden geen nadere vragen aan de penningmeester omtrent de door de penningmeester gevoerde administratie.

 

6.      Mededelingen.

De ledenadministratie wordt nu gevoerd door de Ledenservice van de Hengelsport Federatie Groningen Drenthe. Op dit moment heeft de vereniging 411 leden. Het ledental kan per dag wijzigen door het online systeem. Ledenservice.

 

7.      Voorstellen.

Het bestuur stelt voor:

1. De wintercompetitiewedstrijden te houden op:     

1 november 2014                                                                

                                                                                  6 december 2014

                                                                                  3 januari 2015

                                                                                  7 februari 2015

                                                                                  7 maart 2015

                                                                                  4 april 2015 

                         en als reservedata vast te stellen 21 maart 2015

                                                                                  18 april 2015

2. De zomerwedstrijden te houden op:                     

2 mei 2015

                                                                                  6 juni 2015

                                                                                  4 juli 2015

                                                                                  5 september 2015

                                                                                  3 oktober 2015

3. De jaarvergadering te houden op: maandag 14 september 2015.

4. De aangeklede wedstrijd voor leden te vervissen op: 19 september 2015.

5. Een vakantiewedstrijd te organiseren op: 1 augustus 2015.

 

De voorstellen worden ongewijzigd aangenomen.

 

8.      Vaststelling contributie en financiële begroting 2015.

 

De afdracht van de verenigingen aan de Federatie Groningen Drenthe blijft onveranderd. Daardoor wordt de contributie voor 2015 niet verhoogd.

Seniorlid Lidmaatschap                       30,00 euro (onveranderd)

Juniorlid t/m 18 jaar.                          30,00 euro (onveranderd)

 (Subleden)···    8,50 euro (onveranderd)

Nieuwe leden betalen een inschrijfgeld van 3,00 euro per nieuw lid.

Voor leden die per acceptgiro betalen bedragen de extra kosten € 3,00

Leden die een automatische incasso hebben afgegeven betalen € 0,00 extra.

 

De vergadering gaat met bovenstaande akkoord.

 

9.      Beleid bestuur.

De voorzitter geeft een toelichting op het functioneren van Martin Kuiper als bestuurslid. Martin geeft een zeer goede ondersteuning aan het bestuur en houdt de website up-to-date en regelt ook de wedstrijd resultaten. De aanwezige leden laten blijken de inzet van Martin voor onze vereniging zeer te waarderen.

 

10. Bestuursverkiezing.

 

Aftredend volgens rooster zijn:   Voorzitter      - H. Corsius

                                                                                  2e Secretaris   - Vacant

                               

Aangezien er geen tegenkandidaten zijn voor deze functie en Huub heeft aangegeven nog wel weer een periode aan te willen blijven als voorzitter wordt hij bij acclamatie herkozen voor een nieuwe periode.

 

Het bestuur bestaat thans uit de heren:

Voorzitter H. Corsius

Bestuurslid M. Kuiper

Bestuurslid H. Schuil

Bestuurslid N. Oosterbaan

 

De voorzitter verstrekt t.z.t. een schema van aftreden.

 

De verdere werkzaamheden worden onderling verdeeld binnen het bestuur.

 

11. Verkiezing plaatsbepalingcommissie.

Voor deze functie zijn geen tegenkandidaten ingediend. De heer Corsius is daardoor bij acclamatie herkozen.

 

12. Benoeming lid kascommissie.

De heer A.Hoeboer is aftredend. De kascommissie wordt aangevuld met reservelid A.Hofman. De kascommissie bestaat thans uit de heren:

 

H.Tak (aftredend 2015)

H.Wiegman (aftredend 2016)

A.A.Hofman.(aftredend 2017)

 

13. Rondvraag.

A.Hoeboer: Hij spreekt zijn waardering uit ten aanzien van de vele werkzaamheden die de bestuursleden voor de vereniging verricht.

 

A.A.Hofman: De keren dat er “over de dijk” wordt gevist, moet het wel een meerwaarde zijn op zo’n visdag.

 

Volgens de voorzitter is een extra bijdrage van de leden voor een dergelijke visdag in Noord Holland niet nodig. De afgelopen wedstrijd is er leuk gevangen. In 2015 is er een herhaling.

 

                        14. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.35 de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng op deze vergadering en de genomen moeite om op deze vergadering aanwezig te zijn. Tevens bedankt hij de firma De Wilde voor het beschikbaar stellen van de vergaderlocatie en wenst allen een wel thuis.

 

Punt 4. Jaarverslag van de secretaris.

 

We kennen binnen de vereniging een boekjaar en een verenigingsjaar. Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus en het verenigingsjaar van 1 januari tot en met 31 december. Het boekjaar loopt anders doordat de opzegging binnen de vereniging voor 1 oktober moet gebeuren. Als op een jaarvergadering in september besluiten worden genomen waar een lid zich niet in kan vinden, dan moet hij/zij nog de mogelijkheid hebben zich op te zeggen. Een verenigingsjaar is alleen van het belang voor een lidmaatschap en dus de Vispas.

Het schrijven van een jaarverslag gaat dus over een boekjaar.

Met het schrijven van dit jaarverslag betekent dit dat er weer een boekjaar voorbij is. En wederom moeten we vaststellen dat het voor de vereniging een goed jaar is geweest.

Voor zowel de financiën als het ledental hebben we niets te mopperen en zijn we een gezonde vereniging. Natuurlijk zijn er leden die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen en dus als lid verwijderd worden. Maar dat compenseert door leden die in de loop van dit jaar worden bijgeschreven. Ondanks het wegvallen van Pets Place bleef het ledental constant.

Voor het tweede jaar hebben we gebruik gemaakt van de ledenservice, waarbij de contributie en verzending van de vispassen verzorgd werd door de federatie. Het eerste jaar kenden we veel problemen, maar het meeste was in dit tweede jaar opgelost. Behoudens een paar probleempjes, die veroorzaakt zijn door een nieuw systeem, hebben we vertrouwen in het komende jaar. Als iedereen nu een automatische incasso heeft, dan zou alle problemen beheersbaar zijn en misschien is dit haalbaar.

Helaas heb ik door een lichamelijk ongemak niet actief aan de wedstrijden kunnen deelnemen. Maar dit is nu opgelost en kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

De deelname aan de activiteiten bleven dit jaar hetzelfde. Elke wedstrijd is er wel iemand die helaas afwezig moet zijn. Dit kan verschillende redenen zijn. Kijken we om ons toe dan hebben we nog niet te klagen, hoewel we nog steeds geloven aan een grotere deelname.

Toch hebben we aan het eind van de zomercompetitie de kampioenen bejubeld en dat zal ook wel zo blijven. Maar iedereen ging na afloop toch met een prijs naar huis en dat is mooi meegenomen.

In september gingen we met elkaar vissen en eten en daarvoor kwamen 12 personen op het strijdtoneel. De wedstrijddag werd gehouden in Harlingen en na afloop heeft iedereen genoten van de aangeboden dis. Dat was ook de bedoeling, want gezelligheid staat deze dag wel voorop. Doordat Harlingen alleen maar betaald parkeren kent, is dit niet meer een geschikte visplek geworden.

De wintercompetitie hebben zonder vorst kunnen vervissen, in april konden ook hier de kampioenen bejubeld worden en net als anders ging iedereen met een prijs naar huis.

Op dit moment zijn we volop bezig met de zomercompetitie 2015 en hebben we drie wedstrijden vervist. Bij de laatste wedstrijd kregen we te maken met extreme temperatuur en dat is wel uitzonderlijk te noemen. Een aantal deelnemers hield het voor gezien, maar gezien de vangsten behouden de wegblijvers nog alle kans op een kampioenschap.

In mei begonnen we aan de avondwedstrijden. Doordat er geen prijzen te winnen waren kenden we een deelname van 5 vissers, waarvan Jan de laatste 2 wedstrijden ook verstek liet gaan.  De vangsten waren uitstekend te noemen. Helaas hadden we geen zwoele avonden, maar dat kon de pret niet drukken.

In 2013 waren we heel blij met de benoeming van Martin in het bestuur. Met veel enthousiasme verzorgde hij het clubblad, de website en de wedstrijdadministratie. We betreuren dat hier een einde aan is gekomen. Er ontstond een meningsverschil over het te voeren beleid binnen de vereniging tussen Martin en de overige bestuursleden. Hier kon niet verder over gesproken worden en op 6 juli trok Martin de stekker er uit. Met onmiddellijke ingang zegde hij zijn lidmaatschap op. We betreuren dit besluit en willen hem bedanken voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan.

Resumerend kunnen we vaststellen dat het voor onze vereniging een goed jaar is geweest. Dat er nog steeds leden zijn die iets voor de vereniging willen doen. Dat als de redacteur verhinderd is om een verslag te maken, dan Jan nog steeds opstaat en zonder te vragen het gewoon doet. Natuurlijk is het wel zo dat het clubblad van ons allen is en niet alleen van een redacteur.

Ik hoop dat we het komende jaar alles op dezelfde voet kunnen voortzetten en dan hebben we een mooie tijd.

                                                                                                                       Huub Corsius.

 

Punt 5: Jaarverslag van de penningmeester.

 

Dit verslag wordt, zoals gebruikelijk, tijdens de vergadering uitgereikt. Voor de leden, die eerder inzage in de financiële positie van de vereniging willen hebben, is er gelegenheid om een exemplaar van het financieel verslag een week voor de jaarvergadering af te halen bij de penningmeester H. Corsius, Het Want 60 in Groningen.

 

Punt 8. Voorstellen.

 

Het bestuur stelt voor:

1. De wintercompetitiewedstrijden te houden op:    7 november 2015                                                                

                                                                                  5 december 2015

                                                                                  2 januari 2016

                                                                                  6 februari 2016

                                                                                  5 maart 2016

                                                                                  2 april 2016 

    en als reservedata vast te stellen                           19 maart 2016

                                                                                  16 april 2016

2. De zomerwedstrijden te houden op:                     7 mei 2016

                                                                                  4 juni 2016

                                                                                  2 juli 2016

                                                                                  3 september 2016

                                                                                  1 oktober 2016

3. De jaarvergadering te houden op: maandag 12 september 2016.

4. De aangeklede wedstrijd voor leden te vervissen op: 17 september 2016.

5. Een vakantiewedstrijd te organiseren op: 6 augustus 2016.

 

Punt 9. Wat ter tafel komt.

 

We horen wel eens geluiden van leden dat men het wel eens iets anders wilt, maar meestal komt het nooit tot een voorstel. Toch is en blijft de jaarvergadering de plek om veranderingen te bespreken. Bij dit punt willen we iedereen de gelegenheid geven hun zegje te doen en de meerderheid achter hun ideeën te krijgen. Het initiatief moet van het lid zelf komen en het bestuur doet geen suggesties.

 

Punt 10. Vaststelling contributie en financiële begroting 2016.

 

De contributie blijft ook dit jaar onveranderd:

Seniorlid Lidmaatschap                               33,00 euro

Leden met een automatische incasso betalen 30,00 euro

junior-lid t/m 13 jaar.                                  12,00 euro

Nieuwe leden betalen een inschrijfgeld van 3,00 euro per nieuw lid.

 

Heeft u nog geen automatische incasso en u wilt ook gebruik maken van de voordelen, dan kunt u een mailtje sturen aan de penningmeester met uw rekening gegevens.

Het adres is h.corsius@home.nl.

De voordelen zijn:

-          Een besparing van 3 euro

-          Altijd op tijd de vispas in huis

-          Geen omkijken en onbezorgd vissen in het nieuwe jaar.

 

Punt 12. Bestuursverkiezing.

 

Aftredend volgens rooster zijn: Secretaris               - M. Kuiper

                                                    2e Penningmeester - Vacant

Het aftredende bestuurslid stelt zich niet herkiesbaar.

Door een verschillend inzicht over het te voeren beleid binnen de vereniging heeft M. Kuiper op 6 juli 2015 met onmiddellijke ingang bedankt als lid.

Statutair kunnen, volgens artikel 14 lid 2 en 3 kandidaten worden voorgesteld. In genoemd artikel staat onder

lid 2 - Tot 5 dagen voor aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of

           door tenminste 3 leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

lid 3 - Een kandidaatstelling door de leden is ongeldig, indien niet tegelijkertijd een verklaring

           van de kandidaat wordt overlegd dat hij/zij bereid is een eventuele verkiezing te

           aanvaarden.

 

Punt 13. Plaatsbepalingscommissie.

 

Volgens rooster is de heer H. Schuil aftredend, maar stelt zich opnieuw beschikbaar.

Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering zich opgeven bij de voorzitter.

Elk lid heeft het recht om gevraagd of ongevraagd de commissie te adviseren over een kampplaats. Heeft u een goede suggestie of een nieuwe visplaats, laat het dan de commissie weten. Er zal zeker naar u geluisterd worden. Samen weten we meer.

 

Punt 14. Benoeming kascommissie.

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer H.J. Tak. De heren H. Wiegman en A.A. Hofman houden zitting in deze commissie. Tijdens de jaarvergadering zal er één nieuw reservelid benoemd moeten worden.

 

Tot zover de agenda voor de jaarvergadering met bijbehorende toelichting. Aan u de taak om gebruik te maken van uw recht op inspraak. We rekenen derhalve op een grote belangstelling van uw kant. Eveneens vertrouwen wij op en goede en constructieve bijeenkomst die opbouwend voor de vereniging zal zijn.                                                                                                                                                                                                           Het Bestuur.

 

DE VIERDE ZOMERWEDSTRIJD.

 

De van belang zijn gegevens zijn de volgende:

 

Wedstrijddatum           : 5 september 2015

Tijdstip samenkomst  : Voor alle wedstrijden is dat 06.00 uur.

Wedstrijdduur             : Zoals op de jaarvergadering besloten is de vistijd 7 uur..

Pleisterplaats              : voor en na de wedstrijd zijn we te gast in "Restaurant Aduard"

Kampplaats                : Deze wordt op 2 september vastgesteld en de leden kunnen

                                       na 16.00 uur de gekozen kampplaats gewaar worden.

Opgave                       : Tot en met 28 augustus a.s. bij:

                                      H. Corsius, Het Want 60, tel: 050-5422253

Opgave door              : Iedereen die deze kompetitie mee wil vissen en zich nog niet

                                      heeft opgegeven voor de competitie

 

Deelnemers, waarvan het e-mail adres bekend is, krijgen via de e-mail bericht van de kampplaats.

 

BIJZONDERE VISDAG.

 

Sinds een aantal jaren hebben we een speciale wedstrijd in het leven geroepen.

We organiseren gewoon deze dag weer voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Wat moet u weten en wat moet u doen? Wilt u meedoen, dan gewoon opgeven.

De datum is 19 september 2015.

We komen samen om 06.00 uur in Hotel restaurant Aduard. Daar drinken we ’s morgens een kopje koffie. Daarna gaan we gezellig ergens vissen en hopen dat de vissen goed willen bijten. Na afloop van dit samen zijn, gaan we terug naar Aduard. Daar maken we de uitslag bekend. Daar hebben we met elkaar een aangekleed etentje. De kosten bedragen 10 euro per persoon voor alles. In verband met de organisatie moet u zich voor 4 september opgeven bij Huub Corsius. Aanmeldingen na die datum kunnen niet meer geaccepteerd worden. 

In het kort dus:

Datum: 19 september 2015

Opgave: voor 4 september 2015 bij Huub Corsius.

Kosten: 10 euro per persoon

Etentje: Bij Hotel Restaurant Aduard.

Vervoer: U komt op eigen gelegenheid naar Aduard.

Gewoon snel opgeven.

 

Vakantie vissen met motto:

 

Op 1 augustus hebben we de vakantiewedstrijd vervist. Het was de 19e keer dat wij deze wedstrijd vervisten in Zwarte Haan. Hiervoor kwamen 10 personen ’s morgens om 6 uur naar Aduard om te genieten van de koffie van Loes. Een aantal waren op vakantie of hadden andere verplichtingen of hadden zelfs geen zin. Voor mij was de laatste keer dat ik mee geweest was 4 oktober 2014 en dat was een lange tijd geleden. Het was even wennen om alles bij elkaar te pakken en meerdere keren rond gekeken te hebben kon ik op stap naar Aduard. Ondanks alle goede voorbereidingen kwam ik er halverwege achter dat ik de wedstrijdkaarten was vergeten. Rechtsomkeert en terug. Gelukkig was ik op tijd weggegaan en kwam ik toch nog op tijd in Aduard. Het was een heerlijk gevoel om iedereen te begroeten en er weer bij te horen. We waren met 3 auto’s en zo was het geen probleem om Sikko naar wens van Kees in de auto van Jan te plaatsen. Ze hadden ruim een uur de tijd om de strategie voor deze dag te bespreken, want het moest beter gaan met de vangsten van Sikko. Deze keer reed Harrij voorop, want er waren nieuwe wegen rond Leeuwarden en dat wist Harrij als geen ander.

Nu is Harrij veel op pad en kent in geheel Europa de weg en dus ook rond Leeuwarden. Zo kwamen we probleemloos in Zwarte Haan en was de parkeerplaats nog helemaal leeg. Even later kon het vertreksein worden gegeven en gingen Kees en Sikko rechtdoor langs de dijk. Ze hadden bedacht dat daar de meeste vis moesten zitten. Harrij had niets bedacht en ging voorop naar zijn favoriete stukje. Hij had daar geloof in en waarom zou het vandaag anders zijn? In zijn kielzog waren Gerrit S en Henk te vinden, maar dat was ook niet anders. Harrij en Johan F zetten de sokken er in om richting de camping te gaan, want daar lagen de brasems op hun te wachten. Die andere Gerrit ging nu eens niet op het steigertje zitten, trouwens de enige in de hele buurt. Maar hij trok zijn karretje halverwege om daar zijn geluk te beproeven. Jan had wat meer werk en moest nog bedenken hoe hij alle meegebrachte spullen op de juiste plek kreeg. Huub bleef op Jan wachten en gezamenlijk gingen ze op pad. Het eerste vissteigertje aan het Kaatsgat was voor Huub en Jan nestelde zich tussen Huub en Gerrit. Dit was volgens Jan de allerbeste plek en hier moesten de brasems zitten. Huub had een fantastisch brasemvoertje gekocht en dat rook wel heel bijzonder en lekker. Rijkelijk werd dat voer in het water gedeponeerd op een afstand van 2 meter uit de kant. Het wachten kon beginnen maar dat duurde niet lang en de eerste vissen zagen de wereld boven het water. Het werd zelfs heel druk en Huub besloot om maar even te gaan buurten bij Jan. Want, na een lange tijd van niet vissen, in dit tempo gaan vissen kon wel eens overspannenheid opleveren. Bij Jan ging het redelijk, maar hij ving ook ontzettend veel kleintjes. Kees wist wel hoe dat kwam. Als ex postman moest je wel postzegels vangen. Toen ik weer op mijn stek kwam was er geen beet meer te krijgen. Dus werd de voerplek verlegd naar 6 meter uit de kant en ging het vangen gewoon weer verder. Regelmatig voeren en dan kun je de vissen wel vangen, maar de brasems waren vandaag wel op vakantie. Kijkend in de verte zagen we Sikko en Kees ook lopen en ze waren op weg naar de rest. Het verwachtte resultaat bleef uit en dan maar eens kijken bij een ander. Ook bij Gerrit H en Jan waren de brasems niet aan de schubben te komen. Jan ving nog wel een brasem van 28 cm en die vis was wel welkom, maar hij had groter mogen zijn. Bij Gerrit H was die brasem 2 cm groter, maar ook dat was niet de bedoeling. Bij de broertjes lieten de brasems ook verstek gaan, ondanks het speciale voertje en hun vakmanschap. Johan wist er nog een paar te vangen en de grootste was 51 cm en Harrij moest het met 2 cm minder doen. Zou dit komen omdat ze niet onder toezicht stonden van Bertus? Ondanks de wandeltocht van Gerrit S wist hij nog een brasem te vangen van 50 cm en dat was dus op een na de grootste. Maar die Gerrit wist wel het grootste aantal te vangen. Ook bij Harrij S ging het niet zo als altijd. Hij had moeite om een vis te vangen, maar dat kwam door zijn harde deeg en daar was hij niet tevreden over. Op de plek waar anders altijd de vis te vangen was, kreeg hij zelfs helemaal geen beet. Dan maar doorlopen naar de brug. Gerrit S volgde Harrij in het spoor, maar op elk plekje wist hij wel vis te vangen. Bij het oversteken van een weiland kwamen ze in aanraking van het schrikdraad en zo werd de accu opgeladen. Over de brug en dan vissen aan de schuine kant. Ik kan u verzekeren dat dit een hele schuine kant is en dat bemoeilijkt het vissen. Maar er werden wel vissen gevangen en daar gaat het spelletje om. Henk liet zich niet gek maken en bleef rustig vissen en regelmatig kon hij er weer één bijschrijven. Maar aan alle goede en leuke dingen komt ook een eind en dus de spulletjes opgeruimd en op weg naar de auto. Daar aankomend was Harrij S al aanwezig. Enigszins verbaasd werd naar de reden gevraagd. Daar al het klauterwerk was hij geveld door rugklachten en zag zich genoodzaakt te stoppen. Dat deden we 15 jaar geleden ook, maar dan om op het terras van het restaurant een “Us Heit” te drinken. Meestal zat Derk van Oort er al met een sorbet. Door een wisseling van de eigenaar is het er nooit meer van gekomen. Toen iedereen bij de auto’s was, kon de stand al een beetje bekeken worden. We hebben geconstateerd dat de instructies aan Sikko zijn vruchten hadden afgeworpen. Hij had met glans Kees verslagen en ik weet niet of dat nu de bedoeling was. Toen uiteindelijk iedereen ingestapt was, konden we in dezelfde kolonne terugrijden naar Aduard. Daar werden de drankjes en hapjes genuttigd en konden we terugkijken om wederom een mooie visdag. Tot een ieders verbazing hoefde er niet afgerekend te worden, want dat deed Huub.

Voor mij was het een geweldige dag en ik heb er weer van genoten om aanwezig te zijn. Te ontdekken dat ik het vissen niet was verleerd en met veel vertrouwen aan de wedstrijd denk in september. Het is mij heel goed bevallen.

 

 1.

Gerrit Simons

284.50

115 – 1

8475 – 1

 2.

Huub Corsius

200.68

 74 – 2

6334 – 2

 3.

Harrij Schuil

176.88

 68 – 4

5444 – 3

 4.

Henk Wiegman

157.76

 73 – 3

4238 – 5

 5.

Gerrit Hagels

131.74

 48 – 5

4187 – 6

 6.

Johan Fraiquin

116.82

 24 – 9

4641 – 4

 7.

Jan Bults

114.20

 44 – 7

3510 – 7

 8.

Sikko Voorma

108.92

 46 – 6

3146 – 9

 9.

Kees Haan

` 95.40

 31 – 8

3220 – 8

10.

Harrij Fraiquin

 76.28

 19 – 10

2864 – 10