Home
LAATSTE NIEUWS
Notulen Jaarv. 2016
Activiteiten
Activiteit kalender
Wij over onszelf
Lid worden
Aanmeldingsformulier
DIRECT een VISPAS
JeugdVISpas
NachtVISpas
Derde Hengelbewijs
Opzegging Vereniging
Reglementen
Ring/Kaartvissen
Fotoalbum
Wedstrijdplaatsen
Kampioenen
Het bestuur
Clubblad
Jubileum 2008
Jubileum 2013
Contact
Gastenboek
 

Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering, gehouden op maandag 12 september 2016 in de kantine van De Wilde Wegenbouw aan de Ulgersmaweg 30/A te Groningen.

 

Aanwezig namens het bestuur: H. Corsius .

 

Aanwezig namens de leden: de heren G. Hagels, H. Tak, G. Simons, A. Hofman en C. van Bruggen

 

Met kennisgeving afwezig. H. Schuil, J. Bults, E, Bults en A. Hoeboer

 

1.      Opening.

 

De voorzitter, H.Corsius opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom en vraagt een moment stilte voor het overlijden van K. Haan.

 

2.      Notulen vorige vergadering.

 

Niemand van de aanwezige leden heeft op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige ledenvergadering en worden hiermee door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

 

3.      Ingekomen- en uitgaande stukken.

 

Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. De leden hebben via het digitale clubblad kennis kunnen nemen van de mededelingen en de stukken.

 

4.      Jaarverslag van de secretaris.

 

De leden hebben uitgebreid kennis kunnen nemen van het jaarverslag van de secretaris. Niemand van de aanwezige leden heeft hierover op- of aanmerkingen. Het verslag is hiermede goedgekeurd met instemming van alle aanwezige leden.

 

5.      Jaarverslag van de penningmeester.

 

Vooraf gaand aan de vergadering waren de stukken uitgedeeld. De heer Van Bruggen vroeg of er voor de vakantiewedstrijd geen inleg betaald werd. Dit werd door de penningmeester bevestigd, omdat er na afloop ook geen prijs was. Het financiële jaar was met een klein positief saldo afgesloten. De aanwezige leden hebben geen verdere vragen en hiermede is het jaarverslag unaniem goedgekeurd.

 

6.      Verslag kascommissie.

 

De kascommissie bestaande uit de heren A. Hofman en A. Hoeboer hebben ten huize van de voorzitter de financiële stukken gecontroleerd. Bij monde van de heer A. Hofman werd verklaard, dat alle stukken in orde werden bevonden. Volgens de kascommissie was de verslaglegging weer pico bello in orde. Zij hadden geen nadere vragen aan de penningmeester omtrent de door de penningmeester gevoerde administratie en stellen voor de penningmeester decharge te verlenen.

 

7.      Mededelingen.

 

Zaterdag 17 september wordt de speciale wedstrijd vervist en hiervoor hebben 10 personen zich aangemeld. Dit keer vindt het evenement plaats in de wateren in en rondom Froskepolle.

 

8.      Voorstellen.

 

Het bestuur stelt voor:

 

1.      De wintercompetitiewedstrijden te houden op:    

 

5 november 2016                                                               

                                                                                              3 december 2016

 

                                                                                              7 januari 2017

 

                                                                                              4 februari 2017

 

                                                                                              4 maart 2017

 

                                                                                              1 april 2017 

 

                             en als reservedata vast te stellen        18 maart 2017

 

                                                                                              15 april 2017

 

     2. De zomerwedstrijden te houden op:                        6 mei 2017

 

                                                                                              3 juni 2017

 

                                                                                              1 juli 2017

 

                                                                                              2 september 2017

 

                                                                                              7 oktober 2017

 

     4. De aangeklede wedstrijd voor leden te vervissen op: 16 september 2017.

 

     5. Een vakantiewedstrijd te organiseren op: 5 augustus 2017.

 

Gezien de geringe belangstelling van de leden en het niet meer beschikbaar

 

hebben van de bedrijfskantine is besloten om de jaarvergadering te schrappen van de agenda. Mochten er wijzigingen komen in het beleid van de vereniging, dan worden die besproken voor of na een wedstrijd. De kascontrole blijft wel voortbestaan en dit gebeurt 1x per jaar.

 

De overige voorstellen van het bestuur worden zonder wijziging aangenomen.

  

9.      Wat ter tafel komt.

 

Niemand van de aanwezigen maakt gebruik van deze gelegenheid.

 

10. Vaststelling contributie en financiële begroting 2017.

 

Voor het jaar 2017 zal de contributie niet verhoogd worden. Wel wordt voor de leden, die betalen via een accept of internet bankieren de verzendkosten verhoogd met 1 euro. De afdracht van de verenigingen aan de Federatie Groningen Drenthe blijft onveranderd. Daardoor wordt de contributie voor 2017 niet verhoogd.

 

Seniorlid Lidmaatschap                       30,00 euro (onveranderd)

 

Juniorlid t/m 13 jaar.                          12,00 euro (onveranderd)

 

 (Subleden)···    8,50 euro (onveranderd)

 

Nieuwe leden betalen een inschrijfgeld van 4,00 euro per nieuw lid.

 

Voor leden die per acceptgiro betalen bedragen de extra kosten € 4,00

 

Leden die een automatische incasso hebben afgegeven betalen € 0,00 extra.

 

De vergadering gaat met bovenstaande akkoord.

 

11. Beleid bestuur.

 

Iedereen kan zich vinden in het gevoerde beleid en er zijn dus ook geen reacties gekomen. 

 

12. Bestuursverkiezing.

 

Aftredend volgens rooster zijn:   Penningmeester         - Vacant

                                                            2e Voorzitter             - Vacant

                        

 

Aangezien er geen kandidaten zijn voor deze functies, blijft alles bij het oude .

 

Het bestuur bestaat thans uit de heren:

 

Voorzitter H. Corsius

 

Bestuurslid H. Schuil

 

Bestuurslid N. Oosterbaan

 

13. Verkiezing plaatsbepalingscommissie.

 

Voor deze functie zijn geen tegenkandidaten ingediend. De heer Corsius is daardoor bij acclamatie herkozen. Het andere lid is de heer Schuil.

 

14. Benoeming lid kascommissie.

 

De heer H. Wiegman is aftredend. De kascommissie wordt aangevuld met reservelid H. Tak. De kascommissie bestaat thans uit de heren:

 

A.A.Hofman.(aftredend 2017)

 

A.Hoeboer (aftredend 2018)

 

H. Tak (aftredend 2019)

 

15. Rondvraag.

 

Hiervan wordt door de leden geen gebruik van gemaakt.

 

16. Sluiting.

 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng op deze avond, wenst een ieder wel thuis en graag tot ziens op het volgende evenement. Met deze woorden sluit de voorzitter de vergadering om 20.45 uur.