Home
LAATSTE NIEUWS
Notulen Jaarv. 2016
Activiteiten
Activiteit kalender
Wij over onszelf
Lid worden
Aanmeldingsformulier
DIRECT een VISPAS
JeugdVISpas
NachtVISpas
Derde Hengelbewijs
Opzegging Vereniging
Reglementen
Statuten
Huishoudelijk Reglem
Ring/Kaartvissen
Fotoalbum
Wedstrijdplaatsen
Kampioenen
Het bestuur
Clubblad
Jubileum 2008
Jubileum 2013
Contact
Gastenboek

 

 

Statuten.

 

Artikel 1. Naam en plaats van vestiging.

De vereniging draagt de naam HENGELAARSCLUB “HET NOORDEN”

Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

 

Artikel 2. Duur.

De vereniging is opgericht op 13 mei 1913.

Zij wordt thans voortgezet voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 3. Doel.

De vereniging stelt zich ten doel:

a.       het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie;

b.      het beschermen en verbeteren van de visstand; en

c.       in het algemeen het behartigen van de belangen van de sportvissers en in het 

          bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden.

 

Artikel 4. De middelen om dit doel te bereiken.

De vereniging tracht haar doel hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere hengelsportverenigingen, hetzij door aansluiting bij- en in samenwerking met overkoepelende federaties en organisatie, te bereiken door:

a.       het ten behoeve van haar leden kopen, huren of op andere wijze, hetzij met of zonder

          lasten, aanvaarden van vis- en looprecht, viswater, terreinen, opstallen en van  

          middelen die de beoefening van de hengelsport kunnen bevorderen;

b.       het streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen

          van de hengelsport worden gewaarborgd;

c.       het bevorderen, in stand houden en verbeteren van een milieu, dat aan de

          beoefening van de sportvisserij zoveel mogelijk kansen biedt;

d.       het uitzetten van vissoorten die voor de hengelsport van belang zijn;

e.       alle andere wettige middelen die het in artikel 3 gestelde doel kunnen bevorderen.

 

Artikel 5. Verenigings- en boekjaar.

Het verenigings- en boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

 

Artikel 6. Leden en Donateurs.

De vereniging kent:

a.       leden;

b.      ereleden;

c.       leden van verdienste;

d.      donateurs.

 

Artikel 7. Leden.

1.      Natuurlijke personen van zestien jaar en ouder kunnen lid worden van de vereniging.

2.      Een aspirant-lid meldt zich als lid aan bij het bestuur. Het bestuur beslist over de

         toelating als lid. Bij niet toelating kan de algemene vergadering alsnog besluiten tot

         toelating.

3.      Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn

         opgenomen.

 

Artikel 8. Ereleden en Leden van Verdienste.

1.      Ereleden zijn die natuurlijke personen die vanwege hun bijzondere verdiensten voor

         de vereniging en/of de hengelsport in het algemeen als zodanig door de algemene

         vergadering zijn benoemd.

2.      Leden van Verdienste zijn die natuurlijke personen die vanwege hun verdiensten voor

         de vereniging en/of de hengelsport in het algemeen als zodanig door de algemene

         vergadering zijn benoemd.

3.      Ereleden en Leden van Verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als

              leden, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

 

Artikel 9. Donateurs.

 1. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 2. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 3. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging of de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Artikel 10. Schorsing.

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschaps-verplichtingen of door handeling of gedragingen het belang van de vereniging of sportvisserij in het algemeen in ernstige mate schaadt.
 2. Het bestuur brengt de betrokkenen bij aangetekend schrijven op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode van schorsing vervallen de rechten voortvloeiende uit het lidmaatschap.
 3. De betrokkene kan binnen vier weken na ontvangst van kennisgeving van schorsing in beroep komen bij het bestuur. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft hij/zij geschorst.
 4. Een schorsing welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontzetting eindigt door het verloop van die termijn.

 

Artikel 11. Einde van het Lidmaatschap.

 1. Door het overlijden van het lid,
 2. Door opzegging vanwege het lid. Deze opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en voor 1 oktober van het verenigingsjaar. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 3. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene vergadering.
 4. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging of de sportvisserij in het algemeen op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door de algemene vergadering.

 

Artikel 12. Verplichtingen van de Leden.

 1. De leden zijn verplicht een periodieke contributie te betalen, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. Leden van Verdienste zijn niet vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
 2. De algemene vergadering kan de leden andere verplichtingen opleggen.

 

Artikel 13. Geldmiddelen

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 1. Contributies
 2. Donaties
 3. Subsidies
 4. Giften
 5. Overige baten

 

Artikel 14. Bestuur.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste negen natuurlijke personen. De algemene vergadering benoemt het bestuur uit de leden der vereniging. Tot bestuurslid zijn niet verkiesbaar zij die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
 2. Tot vijf dagen voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door tenminste drie leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
 3. Een kandidaatstelling door de leden is ongeldig, indien niet tegelijkertijd een verklaring van de kandidaat wordt overlegd dat hij bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden.
 4. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 5. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder 4 gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.

 

Artikel 15.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 

Artikel 16.

 1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld; in elk geval moeten er een secretaris en een penningmeester worden aangewezen.
 2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de tweede secretaris notulen opgemaakt, die door de vergadering worden vastgesteld en daarna door de voorzitter en de tweede secretaris worden ondertekend.
 3. De besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter.
 4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels voor bestuursvergaderingen worden gegeven.

 

 

Artikel 17. Bestuurstaak en Vertegenwoordiging.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur verdeelt onderling de verschillende werkzaamheden.
 2. Ook indien het aantal bestuursleden beneden negen is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen ter voorziening in de vacature(s).
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak uit te laten voeren door hem benoemde commissies.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
 5. De voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

 

Artikel 18. Dagelijks bestuur.

 1. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.
 2. Het dagelijks bestuur dat zijn bevoegdheden ontleent aan het bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur.
 3. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het nemen van al die maatregelen die voor het afwikkelen van door het bestuur gedelegeerde zaken bevorderlijk zijn.
 4. In spoedeisende gevallen is het dagelijks bestuur bevoegd tot alle handelingen welke tot bescherming van de belangen van de vereniging noodzakelijk zijn. Zodanige handelingen worden in de eerstvolgende vergadering van het bestuur medegedeeld.
 5. Het dagelijks bestuur is aan het bestuur verantwoording verschuldigd over zijn beleid.
 6. Wanneer tenminste een lid van het dagelijks bestuur verlangt dat de beslissing over enig voorstel naar het bestuur wordt verwezen, onthoudt het dagelijks bestuur zich van verdere behandeling en wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het bestuur geplaatst.
 7. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of één der bestuursleden de wens hiertoe te kennen geeft.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen van het dagelijks bestuur worden alle leden van het bestuur in kennis gesteld.

 

Artikel 19. Jaarverslag, Rekening en Verantwoording.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig boek te houden dat te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering te houden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en haar desgevraagd de kas en de andere waarden te vertonen alsmede inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te verlenen. De commissie mag zich laten adviseren.
 5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaren lang te bewaren.

 

Artikel 20. Algemene Vergadering

 1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden. Op deze vergadering komen ondermeer aan de orde:

        1.      Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 19,

                 alsmede het verslag van de aldaar omschreven commissie

        2.      De benoeming van een nieuwe commissie, bedoeld in artikel 19, voor het

                 volgende verenigingsjaar.

        3.      Voorzieningen in vacatures.

        4.      Voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping voor de

                 vergadering.

 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden of, indien dit minder zijn, van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek niet binnen twee weken gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die oproeping overgaan door middel van het plaatsen van een advertentie in een in de plaats van vestiging veel gelezen blad of in het eventuele verenigingsorgaan.

 

Artikel 21

 

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
 2. Ieder lid heeft één stem. Ereleden en leden van verdienste die tevens gewoon lid zijn hebben slechts één stem.
 3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

 

Artikel 22.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen opgemaakt, die door de vergadering worden vastgesteld en daarna door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
 3. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Artikel 23.

 1. Voor zover de statuten of wet niet anders bepaald, worden alle statuten van de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 3. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Het bestuur beslist of er over andere onderwerpen al dan niet schriftelijk wordt gestemd.
 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft er een tweede stemming plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden er herstemmingen plaats totdat een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen. Ook in geval de stemmen staken vindt een herstemming plaats. Bij deze herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon of personen op wie bij de herstemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
 5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.
 6. De schriftelijke stemmingen geschieden met blanco gesloten briefjes.

 

Artikel 24.

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens een eerder genoemde ledenregister dan wel door middel van het plaatsen van een advertentie in een in de plaats van vestiging veel gelezen blad of in het eventuele verenigingsorgaan. De termijn van oproeping bedraagt veertien dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 3. Over onderwerpen welke niet bij de oproeping zijn aangekondigd kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, behalve in het geval in de volgende zin bedoeld.

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, over alle onderwerpen ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enige andere formaliteit of ander voorschrift omtrent het oproepen of houden van vergaderingen niet in acht genomen.

 

Artikel 25. Statutenwijziging.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat op die vergadering wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een ieder lid dat daarom verzoekt, een afschrift als hiervoor bedoeld, verstrekt.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

 

Artikel 26. Ontbinding van de vereniging.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van de voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Bij het besluit tot ontbinding dient tevens een besluit te worden genomen over het batig saldo der vereniging. Hierbij dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met het doel van de vereniging.

 

Artikel 27. Arbitrage.

Eventuele geschillen tussen de vereniging en haar leden zullen in hoogste instantie worden beslist door een arbitragecommissie, bestaande uit drie leden.

Een lid wordt benoemd door het bestuur, niet uit haar midden; een lid wordt benoemd door de bij het geschil betrokken tegenpartij(en) en het derde lid wordt benoemd door de twee hiervoor bedoelde leden gezamenlijk.

 

Artikel 28. Huishoudelijk Reglement.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Ook bij het huishoudelijk reglement kunnen aan leden verplichtingen worden opgelegd.
 3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

 

Artikel 29. Slotbepaling.

In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorziet, beslist het bestuur.