Home
LAATSTE NIEUWS
Notulen Jaarv. 2016
Activiteiten
Activiteit kalender
Wij over onszelf
Lid worden
Aanmeldingsformulier
DIRECT een VISPAS
JeugdVISpas
NachtVISpas
Derde Hengelbewijs
Opzegging Vereniging
Reglementen
Statuten
Huishoudelijk Reglem
Ring/Kaartvissen
Fotoalbum
Wedstrijdplaatsen
Kampioenen
Het bestuur
Clubblad
Jubileum 2008
Jubileum 2013
Contact
Gastenboek
 

 

Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 1. Leden.

Ieder die lid wil worden van de vereniging kan zich aanmelden bij het bestuur, via het aanmeldingsformulier op de website of bij een verkooppunt van de vispas.

Het bestuur heeft het recht om aspirant-leden te weigeren, indien daar een aanleiding

voor is.

Is het aspirant-lid het daar niet mee eens, dan kan de toelating worden voorgelegd aan een commissie van 5 leden, waarvan 2 bestuursleden.

 

Jeugdigen in de leeftijd tot 18 jaar kunnen lid worden tegen een gereduceerde contributie.

Men mag dan op 1 januari van het komende verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

Jeugdigen kunnen vanaf 16 jaar deelnemen aan wedstrijden.

 

Artikel 2. Sub-leden.

Dit zijn leden die ook van een andere vereniging lid zijn en die vereniging als hoofd vereniging hebben. Zij kunnen tegen alleen de verenigingscontributie lid worden.

Beëindigd men het lidmaatschap bij die andere vereniging, dan eindigt ook het sub-lidmaatschap. Dan wordt dit een lidmaatschap en geldt de normale contributie.

 

Artikel 3. Rechten en Plichten.

Het lidmaatschap geeft de leden het recht:

  1. deel te nemen aan de vergaderingen.
  2. gebruik te maken van faciliteiten, die aan het bezit van het lidmaatschap zijn verbonden.
  3. deel te nemen aan eventueel door de vereniging georganiseerde wedstrijden. Uitgezonderd die leden omschreven in de laatste alinea van artikel 1 van het huishoudelijk reglement.

Het lidmaatschap verplicht de leden tot:

  1. naleving van de statuten, reglementen en verenigingsbepalingen.
  2. opvolging en uitvoering van de door de vergadering genomen besluiten.
  3. opvolging en uitvoering van de door het bestuur genomen besluiten, waartoe het bestuur gerechtigd is volgens artikel 17 van de Statuten.
  4. betaling van de contributie, zoals vastgesteld in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 4. Schorsing.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, overeenkomstig artikel 10 van de Statuten.

 

Artikel 5. Royement.

Leden kunnen wegens wangedrag c.q. contributieschuld worden geroyeerd. Hierover moet steeds schriftelijk, overeenkomstig artikel 23 der Statuten, worden gestemd.

 

Artikel 6. Contributies

De contributie wordt telkens op de algemene vergadering vastgesteld voor het komende jaar. Nieuwe leden betalen bovendien een door de algemene vergadering vastgestelde entreegeld en bij de eerste contributie te voldoen.

 

Artikel 7. Leden van Verdienste.

Leden van Verdienste worden door de vergadering benoemd, indien zij zich verdienstelijk jegens de vereniging hebben gemaakt. Zij dienen daartoe worden voorgedragen.

Leden van Verdienste worden benoemd voor hun leven. Een lid van verdienste ontvangt een insigne.

Het lid van verdienste zijn eindigt door overlijden, royement of op wens van het lid van verdienste.

 

Artikel 8. Ereleden.

Ereleden worden benoemd voor hun leven, overeenkomstig artikel 8 en artikel 12 lid 1 van de statuten. Het erelidmaatschap eindigt door overlijden, royement of op wens van het erelid.

 

Artikel 9. Donateurs.

Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die overeenkomstig artikel 9 van de statuten zijn toegelaten. De jaarlijkse bijdrage bedraagt tenminste de normale lidmaatschapscontributie minus kosten Federatie Groningen Drenthe en Sportvisserij Nederland.

Zij ontvangen geen vispas en kunnen niet aan wedstrijden deelnemen. Zij kunnen aan alle evenementen buiten de hengelsport georganiseerd door de vereniging deelnemen.

 

Artikel 10. Bestuur.

Het bestuur bestaat uit tenminste negen leden: n.l. voorzitter, 2e voorzitter, secretaris, 2e secretaris, penningmeester, 2e penningmeester en 3 commissieleden, door de leden uit hun midden gekozen.

De functies worden door het bestuur in overleg verdeeld, uitgezonderd de voorzitter, die door de ledenvergadering wordt gekozen.

 

Artikel 11. Voorzitter.

De voorzitter leidt de vergaderingen en doet namens het bestuur die voorstellen en mededelingen welke nuttig en nodig zijn.

 

Artikel 12. Secretaris.

De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en houdt de nodige afschriften en aantekeningen daarvan aan. Hij doet voorlezing van die ingekomen- en uitgegane stukken, waarvan de kennis voor de vergadering nuttig en nodig is.

Op de jaarvergadering brengt hij een schriftelijk verslag uit over de toestand van de vereniging.

Hij vormt een archief omvattende alle stukken van de laatste 5 jaren, zomede de volgeschreven notulenboeken.

 

Artikel 13. Penningmeester.

De penningmeester is belast met het beheer van de financiën en de administratie daarvan.

Hij zorgt voor de inning der verschuldigde gelden en verricht de nodige betalingen.

Hij geeft op de jaarvergadering rekening en verantwoording van zijn geldelijk beheer.

Hij is steeds op aanvraag van het bestuur of kascontrolecommissie verplicht terstond inzage der bescheiden en geldelijke middelen te geven.

 

Artikel 14. 2e Voorzitter.

De 2e voorzitter vervangt de voorzitter bij ziekte of verhindering.

 

Artikel 15. 2e Secretaris.

De 2e secretaris houdt de notulen van de jaarvergadering aan en doet hiervan voorlezing.

Hij vervangt de secretaris bij ziekte of verhindering.

 

Artikel 16. 2e Penningmeester.

De 2e penningmeester verzorgt de vergunningen die voor het vissen nodig zijn.

Hij vervangt de penningmeester bij ziekte of verhindering.

 

Artikel 17. Bestuursleden.

Indien een der bestuursleden door ziekte of afwezigheid verhinderd is zijn functie uit te oefenen, waarschuwt hij één der leden van het dagelijks bestuur.

Wenst één der bestuursleden op te houden bestuurslid te zijn, dan geeft hij hiervan kennis aan de voorzitter. De voorzitter geeft van een dergelijk voornemen kennis aan de secretaris.

Op de eerstvolgende vergadering wordt een nieuw bestuurslid gekozen, waarvan door middel van een convocatie kennis wordt gegeven.

 

Artikel 18. Bestuursbeslissingen.

Het bestuur mag alleen dan in zaken beslissen, wanneer tenminste 5 bestuursleden aanwezig zijn.

 

Artikel 19. Aftreden Bestuur.

Ieder jaar op de jaarvergadering treedt 1/3 deel van het bestuur af. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Het schema voor afreding is;

1e jaar: voorzitter, 2e secretaris, commissaris

2e jaar: secretaris. 2e penningmeester, commissaris

3e jaar: penningmeester, 2e voorzitter, commissaris.

Tussentijdse toetredingen tot het bestuur of functiewisselingen hebben geen invloed op dit schema.

 

Artikel 20. Bestuursvergaderingen.

Bestuursvergaderingen worden gehouden op de dagen door het bestuur te bepalen. Indien dit nodig en nuttig is, is het bestuur gerechtigd een extra vergadering voor de leden vast te stellen.

 

Artikel 21. Voorstellen voor de jaarvergadering.

Deze moeten voor 1 juni voor de jaarvergadering schriftelijk of per e-mail bij de secretaris ingediend worden.

 

Artikel 22. Agenda jaarvergadering.

De agenda voor de jaarvergadering moet uiterlijk 10 dagen voor de vergadering in het bezit der leden zijn en moet alle te behandelen onderwerpen bevatten.

 

Artikel 23. Stemmen.

Ereleden, leden van verdienste en leden, die op de vergadering aanwezig zijn, hebben het recht aan de stemming deel te nemen. Zij die tijdelijk de vergaderzaal hebben verlaten, worden geacht niet aanwezig te zijn.

Er wordt gestemd met inachtneming van artikel 23 der statuten.

Voor het houden van een schriftelijke stemming wordt door de voorzitter een stembureau geformeerd, bestaande uit 2 leden, waaronder een bestuurslid, die als voorzitter optreedt. Deze commissie verzamelt de uitgebrachte stemmen, controleert ze op geldigheid en legt de uitslag schriftelijk vast en stelt deze ter hand aan de voorzitter van de vergadering.

Laatstgenoemde is verplicht de uitslag onmiddellijk ter kennis van de vergadering te brengen,

 

Artikel 24. Wedstrijden.

De vereniging is verplicht elk jaar een, tijdens de jaarvergadering te bepalen, aantal wedstrijden uit te schrijven. De data worden eveneens tijdens de jaarvergadering vastgesteld, terwijl dan ook het bedrag, dat de vereniging bijdraagt in de kosten van deze wedstrijden wordt vastgesteld.

De wedstrijd zal 7 uren duren.

Voor het begin der wedstrijden wordt door de aanwezige bestuursleden, overeenkomstig het wedstrijdreglement, bepaald hoe en waar zal worden gevist, waaraan men zich stipt heeft te houden.

 

Artikel 25. Clubdagen.

Clubdagen worden gehouden naar behoefte. Overigens geldt het gestelde in artikel 25 2e lid van het huishoudelijk reglement. De wedstrijdduur zal door de deelnemers in onderling overleg worden bepaald.

 

Artikel 26. Wedstrijdplaats bepaling.

Voor de wedstrijd zal de wedstrijdplaats worden bepaald door de plaatsbepalingscommissie.

De deelnemers kunnen bij de commissie gewaar worden waar de wedstrijd wordt vervist.

 

Artikel 27. Commissies.

Het bestuur kan, hetzij uit het bestuur en/of leden, commissies benoemen voor het verrichten van bijzondere werkzaamheden.

Na het beëindigen van hun taak zijn zij verantwoording schuldig aan het bestuur.

 

Artikel 28. Wijzigingen.

In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement of de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur.

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement heeft plaats overeenkomstig artikel 28 van de statuten. Hiervoor is geen notariële akte nodig.